Library Digital Collections

Search

Search Results

 1. 我的村子2011 (史家寨村)

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Zhang, Huancai, 1960- (张焕财, 1960-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划)
  • Date: [2012]
  • Topic: Documentary films; Peasants; Rural elderly; Independent films; Famines; Interviews; Nonfiction films; Feature films; History
  • Format: video
 2. 我的村子2010 (沙子营村)

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: China Independent Documentary Film Archive; Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Shao, Yuzhen, 1950- (邵玉珍, 1950-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-)
  • Date: [2012]
  • Topic: Independent films; Nonfiction films; History; Rural elderly; Peasants; Feature films; Documentary films; Interviews; Famines
  • Format: video
 3. 我的村子2009 (白云乡)

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Jia, Zhitan, 1951- (贾之坦, 1951-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); China Independent Documentary Film Archive; Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Cun min ying xiang ji hua (村民影像计划)
  • Date: [2010]
  • Topic: Interviews; Water--Pollution; Nonfiction films; Famines; Independent films; Feature films; History; Documentary films; Peasants; Local government
  • Format: video
 4. 我的村子2010 (白云乡)

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Jia, Zhitan, 1951- (贾之坦, 1951-); China Independent Documentary Film Archive; Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Cun min ying xiang ji hua (村民影像计划)
  • Date: [2012]
  • Topic: Rural elderly; Nonfiction films; Documentary films; History; Independent films; Famines; Peasants; Feature films; Interviews
  • Format: video
 5. 双井, 我要嫁给你

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); China Independent Documentary Film Archive; Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Shu, Qiao, 1989- (舒侨, 1989-)
  • Date: [2013]
  • Topic: Nonfiction films; Famines; Peasants; Independent films; Rural children; History; Feature films; Rural elderly; Interviews; Documentary films
  • Format: video
 6. 自画像 : 47公里

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); China Independent Documentary Film Archive; Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Zhang, Mengqi, 1987- (章梦奇, 1987-)
  • Date: [2011]
  • Topic: Interviews; Feature films; Nonfiction films; History; Documentary films; Peasants; Independent films; Rural elderly; Famines
  • Format: video
 7. 饥饿的村子

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Zou, Xueping, 1985- (邹雪平, 1985-); China Independent Documentary Film Archive
  • Date: [2010]
  • Topic: Rural elderly; Feature films; Independent films; Peasants; Famines; Interviews; Nonfiction films; History; Documentary films
  • Format: video
 8. 双井, 我是你的孙子

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Shu, Qiao, 1989- (舒侨, 1989-); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); China Independent Documentary Film Archive; Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center))
  • Date: [2012]
  • Topic: Rural elderly; Rural children; Independent films; Famines; Documentary films; Peasants; Interviews; History; Feature films; Nonfiction films
  • Format: video
 9. 自画像 : 47公里作梦

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Zhang, Mengqi, 1987- (章梦奇, 1987-); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center))
  • Date: [2013]
  • Topic: Famines; Interviews; Independent films; Rural children; Peasants; Documentary films; History; Feature films; Rural elderly; Nonfiction films
  • Format: video
 10. 自画像 : 47公里跳舞

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Zhang, Mengqi, 1987- (章梦奇, 1987-); China Independent Documentary Film Archive; Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划)
  • Date: [2012]
  • Topic: Famines; Peasants; Rural elderly; Nonfiction films; Independent films; Feature films; History; Documentary films; Interviews
  • Format: video
 11. 吃饱的村子

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Zou, Xueping, 1985- (邹雪平, 1985-)
  • Date: [2011]
  • Topic: Peasants; Interviews; Social conditions; History; Independent films; Rural elderly; Documentary films; Famines; Rural children; Feature films; Nonfiction films
  • Format: video
 12. 一打三反在白雲 : 賈之坦調查報告之一

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Jia, Zhitan, 1951- (贾之坦, 1951-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Zhongguo gong chan dang (中国共产党)
  • Date: [2013]
  • Topic: Documentary films; Interviews; Feature films; Nonfiction films; Communist party purges; History; Rural elderly; Independent films
  • Format: video
 13. 罗家屋 : 永别落江桥

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Luo, Bing, 1986- (罗兵, 1986-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Ren, Dingqi, 1935- (任定其, 1935)
  • Date: [2013]
  • Topic: Interviews; Documentary films; Independent films; History; Peasants; Nonfiction films; Rural elderly; Famines; Feature films
  • Format: video
 14. 山旮旯

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Hu, Tao, 1992- (胡涛, 1992-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-)
  • Date: [2013]
  • Topic: Peasants; Documentary films; Famines; Independent films; Nonfiction films; History; Interviews; Rural elderly; Feature films; Villages
  • Format: video
 15. 罗家屋 : 天地无情

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Luo, Bing, 1986- (罗兵, 1986-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive; Ren, Dingqi, 1935- (任定其, 1935)
  • Date: [2012]
  • Topic: Interviews; Feature films; Peasants; History; Famines; Rural elderly; Nonfiction films; Documentary films; Independent films
  • Format: video
 16. 罗家屋 : 我和任定其

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Luo, Bing, 1986- (罗兵, 1986-); China Independent Documentary Film Archive; Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Ren, Dingqi, 1935- (任定其, 1935)
  • Date: [2011]
  • Topic: Famines; Independent films; Rural elderly; History; Peasants; Interviews; Documentary films; Feature films; Nonfiction films
  • Format: video
 17. 听三奶奶讲从前的事情

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Wen, Hui, 1960- (文慧, 1960-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wen family; Su, Meiling, 1928-2012 (苏美玲, 1928-2012)
  • Date: [2011]
  • Topic: Feature films; Women; Interviews; Nonfiction films; Independent films; Land reform; Documentary films; History
  • Format: video
 18. 花木林 2012

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Li, Xinmin, 1988- (李新民, 1988-); China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划)
  • Date: [2012]
  • Topic: Peasants; Rural elderly; Independent films; Famines; Documentary films; Nonfiction films; Feature films; Interviews; History
  • Format: video
 19. 爷爷的饥荒

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Guo, Rui, 1988- (郭睿, 1988-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive
  • Date: [2013]
  • Topic: Rural elderly; Peasants; Independent films; Feature films; Famines; Interviews; History; Documentary films; Nonfiction films
  • Format: video
 20. 孩子的村子

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive; Zou, Xueping, 1985- (邹雪平, 1985-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center))
  • Date: [2012]
  • Topic: Independent films; Rural children; Feature films; Documentary films; History; Rural elderly; Nonfiction films; Interviews; Peasants; Famines
  • Format: video