Library Digital Collections

Search

Search Results

 1. Changjiang (Yangtze) River Bridge

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul
  • Date: 1971-07-01
  • Topic: Bridges
  • Format: image
 2. Changjiang (Yangtze) River Bridge

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul
  • Date: 1971-07-01
  • Topic: Bridges; Buildings; Rivers; Cities and towns
  • Format: image
 3. Changjiang (Yangtze) River Bridge

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul
  • Date: 1971-07-01
  • Topic: Bridges; Iron and steel bridges
  • Format: image
 4. Entrance to the Sun Yat-sen Mausoleum

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Sun Yat-sen Mausoleum
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Arches
  • Format: image
 5. Exhibition of Film Projectors

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Nanking Film Projector Factory
  • Date: 1971-07-02
  • Topic: Exhibitions; Motion picture projectors
  • Format: image
 6. Inscription at Sun Yat-sen Mausoleum

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Sun Yat-sen Mausoleum
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Inscriptions, Chinese
  • Format: image
 7. Late-Imperial Gateway

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Sun Yat-sen Mausoleum
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Tourists; Arches
  • Format: image
 8. Little Red Soldiers in Militia

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Little Red Soldiers (performers); Nanking People's Militia
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Armbands; Children; Militia
  • Format: image
 9. Local People Welcome Delegation

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Nanking People's Militia
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Militia; Hospitality; Entertaining
  • Format: image
 10. Nanjing Astronomical Observatory

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Zhongguo ke xue yuan. Zijin shan tian wen tai
  • Date: 1971-07-04
  • Topic: Astronomical observatories
  • Format: image
 11. Nanjing Astronomical Observatory

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Zhongguo ke xue yuan. Zijin shan tian wen tai
  • Date: 1971-07-04
  • Topic: Armillary spheres; Astronomical instruments
  • Format: image
 12. Nanjing Astronomical Observatory

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Zhongguo ke xue yuan. Zijin shan tian wen tai
  • Date: 1971-07-04
  • Topic: Armillary spheres; Astronomical instruments
  • Format: image
 13. Nanjing Astronomical Observatory

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Zhongguo ke xue yuan. Zijin shan tian wen tai
  • Date: 1971-07-04
  • Topic: Armillary spheres; Astronomical instruments
  • Format: image
 14. Nanjing Astronomical Observatory

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Zhongguo ke xue yuan. Zijin shan tian wen tai
  • Date: 1971-07-04
  • Topic: Armillary spheres; Astronomical instruments
  • Format: image
 15. Nanjing People's Militia

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Nanking People's Militia
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Militia; Rifles
  • Format: image
 16. Nanjing People's Militia

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Militia; Children
  • Format: image
 17. Nanjing People's Militia Exercise

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Nanking People's Militia
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Militia; Military maneuvers
  • Format: image
 18. Nanjing People's Militia Exercise

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Nanking People's Militia
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Militia; Military maneuvers
  • Format: image
 19. Nanjing People's Militia Welcomes Delegation

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Nanking People's Militia
  • Date: 1971-07-03
  • Topic: Youth; Militia; Entertaining; Hospitality
  • Format: image
 20. Nanjing Train Station

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Nanjing huo che zhan (Nanjing, Jiangsu Sheng, China)
  • Date: 1971-07-01
  • Topic: Railroad stations
  • Format: image